top of page
מע"מ עצמאי שכיר

מע"מ עצמאי שכיר

אנחנו מטפלים בכל הבירוקרטיה

חוסכים לך פתיחת תיק במע”מ

עם שירות עצמאי שכיר אין צורך בפתיחת תיק במע"מ, אפשר להמשיך לעבוד ללא הפרעה ולקבל תלוש משכורת כשכיר עם יתרונות של עצמאי וללא בירוקרטיה.

השירות שלנו כולל:

  • אין צורך לפתוח תיק במע"מ.

  • אין צורך להגיש דוחות שנתיים למע"מ.

  • כולל קיזוז הוצאות לצורך הקטנת המע"מ.

  • אפשרות להוציא חשבוניות לחו"ל פטורות ממע"מ.

  • הפקת חשבוניות תחת הח.פ שלנו.

מה זה מע"מ?

מע"מ (מסך ערך מוסף) הוא המס שהמדינה גובה על הערך המוסף שמוצרים/שירותים נותנים. לדוגמא: קרשים מעץ שהפכו לכיסא, עברו תהליך של ייצור ושיווק ולכן נוצר ערך מוסף למי שיקנה את הכיסא. מס ערך מוסף, הוא מס שחל על צריכה, זהו מס עקיף שהצרכן הוא זה שמשלם עליו בפועל. העלות של מוצרים ושירותים כוללת מע"מ ומהווה אחוז בשיעור אחיד ממחירם או משתנה בהתאם למוצר.

חובת דיווח למע"מ

כל מי שמתחיל פעילות עסקית חייב להירשם במשרדי מס ערך מוסף הסמוך למקום מגוריו החל מהיום שהעסק מתחיל לעבוד. אדם יחיד, שותפות, חברה, מי שמתכוון לתת שירות וכל מי שמתכוון למכור נכס טובין או מקרקעין.

פעילות שלא מחייבת רישום במע"מ היא למי שמקבל קצבה או גמלה, אם אדם שכיר ביצע עסקה חד פעמית עליו למלא טופס "עסקה אקראי.

יש חובה לעדכן את מע"מ על כל שינוי בעסק, אם בפרטי העסק או בייעודו, בפירוק שותפות או סגירתו של העסק. בכל עדכון יש להגיש טפסים ולצרף צילומי אישורים כנדרש.

עוסק פטור במע"מ

עוסק שסך עסקאותיו נמוך מהסכום שנקבע בחוק באותה השנה לא ישלם מע"מ. למרות זאת עליו להירשם במשרדי מע"מ ולהגיש דו"ח שנתי על מחזור ההכנסות בשנה החולפת. אם העוסק הפטור עבר את הרף שנקבע בחוק עליו לסור למשרדי מע"מ לשנות את מעמדו לעוסק מורשה ולשלם מע"מ. עוסק פטור נותן קבלה בגין עסקאותיו (ולא חשבונית מס) הוא לא רשאי לנקות מס תשומות בחשבוניות שהוצאו עבורו.

*ברצוננו להדגיש שפסקה זו מתייחסת אך ורק לעוסק פטור, אנחנו חברה בע"מ ומחויבים להוסיף מע"מ לכל עסקה שמתבצעת.

חשבוניות

כל בעל עסק חייב בניהול ספרי חשבונות. עוסק פטור יוציא קבלה, עוסק מורשה יוציא ללקוח חשבונית עסקה או חשבונית מס לפי בקשת הלקוח. יש להגיש כל חודש או חודשיים דוח תקופתי המפרט את כל העסקאות, את הדוח צריך להגיש לא יאוחר מהמועד שנקבע גם אם לא היתה פעילות עסקית. פיגור בהגשת הדוח יגרור סנקציות של קנסות ועד הגשת כתב אישום במקרה של פיגורים חוזרים.

הצטרפות לעצמאי שכיר

bottom of page