top of page
Working From Home

עצמאי GLOBAL

מניעת כפל מס לתושבי חוץ

יתרונות השירות שלנו

הכרה כשכיר מול רשויות המס בחו"ל,

השירות שלנו מונע מס כפול

ראש שקט כשכיר

מאפשר לך להמשיך לעבוד ללא הפרעה כשכיר עם היתרונות של עצמאי וללא בירוקרטיה

חשבוניות ללא הגבלה

אפשר להוציא כמה חשבוניות שרוצים, בחינם, ללא עלות, אין הגבלה בכמות בכלל

ללא פתיחת תיקים

הפקת חשבוניות ללא צורך בפתיחת תיק עוסק מורשה/פטור במס הכנסה ומע"מ

השימוש כלול במחיר

אין תשלום חודשי ועלויות אחזקה על שימוש במערכת שלנו, ניתן להשתמש בה ללא הגבלה

פטור מבירוקרטיה

אין צורך לעמוד בתורים ולשלוח פקסים, אנחנו עובדים במס הכנסה, ביטוח לאומי ומע"מ

אין צורך ברואה חשבון

השירות כולל שירותי חשבות שכר והנהלת חשבונות, אנחנו פותרים כל בעיה חשבונאית ללא עלות

קבלת תלוש משכורת

בסוף כל חודש נספק לך תלוש משכורת, רשות המיסים מכירה בך כשכיר ולא כעצמאי

מעקב מלא

המערכת נותנת לך תמונה מלאה וברורה על ההכנסות שהתקבלו והתלושים שקיבלת

תשלום ביטוח לאומי
(SOCIAL SECURITY)

אין אמנה בין ישראל לארה"ב למניעת כפל של תשלומי ביטוח לאומי (SOCIAL SECURITY) ולכן עצמאים מחויבים בתשלום כפול בישראל ובארה"ב, לעומתם שכירים לא צריכים לשלם מס זה לממשלת ארה"ב.

 עצמאים (עוסק פטור/מורשה) מחויבים בכפל תשלום ביטוח לאומי (SOCIAL SECURITY) בשיעור של 15.3% מהרווח נטו לפני מס וביטוח לאומי

תשלום מס פדרלי כפול
(IRS)

אמנת המס בין ישראל לארה"ב מונעת כפל מס בכך שהיא מאפשרת להזדכות על המס ששולם בישראל, אך היא אינה כוללת עצמאים אלא רק שכירים, לכן עצמאי אמריקאי שעובד בישראל יצטרך לשלם מס לממשלת ארה"ב בנוסף למס ששילם בישראל.

עצמאים (עוסק פטור/מורשה) מחויבים בכפל תשלום מס פדרלי (IRS) בין 10% ועד ל-39.6%

הצטרפות לעצמאי-שכיר

bottom of page