top of page
ביטוח לאומי שכיר ועצמאי

ביטוח לאומי שכיר ועצמאי

כולל פתיחת תיק בביטוח הלאומי

היחידים בישראל הפועלים בתיאום מלא מול ביטוח לאומי

אז מה הופך אותנו בחברת עצמאי שכיר בע”מ לחדשניים ופורצי דרך בתחום הפיננסי? אנחנו הראשונים והיחידים בישראל לפתח מנגנון חוקי, יד ביד הפועל בתיאום מוחלט עם המוסד לביטוח לאומי ובפיקוח רואה חשבון ועורך דין.

איך מתבצע הקשר מול ביטוח לאומי ?

במסגרת ההרשמה לשירות אנחנו פותחים עבורך תיק עצמאי בביטוח לאומי ולכם אין הפרשה של ביטוח לאומי בתלוש.

את התיק בביטוח הלאומי ניתן לסגור מיד עם סיום העבודה שלך מולנו, על ידי שליחת טופס קצר.

מה זה אומר תיק עצמאי בביטוח לאומי?

ביטוח לאומי מחלק את ההגדרה לעצמאי ל-2 קבוצות:

מתאים להגדרה של עצמאי

שכר של למעלה מ-3,000 ₪ לחודש + למעלה מ-12 שעות עבודה שבועיות קבוע כל חודש, הכנסה שנתית של 36,000 ₪ ומעלה.
לפי הגדרה זו, תצטרכו לשלם מקדמה קבועה לביטוח לאומי כל חודש (גם אם אין הכנסה בחודש מסוים) שתיקבע לפי ההצהרה שלכם בטופס 6101. מקדמה זו משולמת דרכינו רק בחודשים בהם יש שכר! בחודשים בהם אין שכר, תצטרכו לשלם בעצמכם על מנת לא ליצור חובות מול הביטוח הלאומי.

לא מתאים להגדרה של עצמאי

שכר עד 3000 ₪ לחודש + פחות מ-11 שעות עבודה שבועיות. לפי הגדרה זו, תצטרכו לשלם את המינימום לביטוח לאומי (כמו אחד שלא עובד) בסך 194 ₪. תשלום זה משולם על ידכם בלבד! (בעלי הכנסה נוספת, אינם צריכים לשלם את המינימום). חשוב לציין כי מבוטח שאינו עונה להגדרת עובד עצמאי, אינו מבוטח לעניין דמי פגיעה ולעניין דמי לידה, כיוון שהוא נחשב כמי שאינו עובד.

*פטור מלא או חלקי מדמי ביטוח לאומי

בני נוער עד גיל 18, חיילים משוחררים, מקבלי נכות, נשים נשואות שבעלן עובד.

סגירת התיק

להודיע לנו במידה ואתם מחליטים להפסיק להשתמש בשירותינו, על מנת שנסגור את תיקכם בביטוח לאומי!

מילוי טופס 6101 (דין וחשבון)

במסגרת ההרשמה ניתן למלא אונליין את הטופס דין וחשבון (6101) של הביטוח לאומי, שבו אתם מצהירים על גובה ההכנסה החודשית הצפויה שתהיה לכם, לצורך קביעת סכום המקדמות החודשיות.

הסבר כללי על ביטוח לאומי

המוסד לביטוח הלאומי גובה דמי ביטוח מכל התושבים בהתאם להכנסותיהם ולמעמדם ומשלם קצבאות לזכאים. כך מועברות הכנסות מקבוצות מבוססות מבחינה כלכלית לקבוצות חלשות ופגיעות, ובכך תורם הביטוח הלאומי לחלוקה צודקת יותר של ההכנסה הלאומית ולצמצום ממדי העוני.

החל ב-1 בינואר 1995 הביטוח הלאומי אחראי גם לגביית דמי ביטוח בריאות על-פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, ומעביר את דמי הביטוח לקופות החולים.

כל תושב ישראל בן 18 ומעלה חייב על-פי החוק להיות מבוטח בביטוח הלאומי ולשלם דמי ביטוח (חוץ מאישה נשואה שהיא עקרת בית בלבד וחוץ ממי שעלה ארצה ונעשה תושב ישראל לראשונה מעל לגיל 62). הביטוח הלאומי מחייב בקנסות והצמדה את מי שאינו משלם דמי ביטוח במועד הקבוע בחוק.

פתיחת תיק בביטוח לאומי

בביטוח לאומי יש שלושה סוגי מבוטחים: שכיר, עצמאי, בעל הכנסה שלא מעבודה כעצמאי - יירשם בביטוח לאומי לפני פתיחת העסק וישלם דמי ביטוח לאומי ומס בריאות. הרישום בביטוח לאומי הוא כדי לשלם עבור עצמו וגם עבור העובדים בעסק.

שכיר- דמי ביטוח לאומי ישולמו ע"י המעסיק, חלק מנוכה משכר העובד. מי שיש לו כמה מעסיקים יכול לעשות תיאום ניכויי בביטוח לאומי.

הליך פתיחת תיק בביטוח לאומי

מילוי טופס דין וחשבון רב שנתי, אחריו ישלח בדואר פנקס ובו שוברי תשלום לכל חודש. ניתן לשלם באמצעות השוברים או בהוראת קבע, אי תשלום במועד יגרור סנקציות של קנס וריבית.

חישוב התשלום יהיה לפי גובה ההכנסה המשוערת, לאחר שבביטוח לאומי יקבלו ממשרדי מס הכנסה את התשומה הסופית של השנה, יעשה חישוב מחודש ויתכן שהעצמאי יידרש לשלם הפרשים.

bottom of page