מידע מקצועי

כל האמור במדריך זה הוא בגדר שירות לגולשים. אין לראות במדריך תחליף לייעוץ משפטי או לעיון בנוסח המלא של החוזים והתקנות. המדריך יורחב ויתעדכן בהתאם למידע שיתקבל מרשות המסים.

מס הכנסה

← הקלות במס לשכירים

←בקשה להחזר מס

← מדריך הקלות במס לעולים חדשים

← הקלות ממס לגמלאים ובעלי הכנסות נמוכות

תיאום מס

← הסבר כללי על הגשת בקשה לתיאום מס

ביטוח לאומי

← הסבר כללי על דמי ביטוח לאומי

← שיעורי דמי הביטוח והסכומים

← הסבר כללי על זכאות לתגמול מילואים