מדריך הקלות במס לעולים חדשים

עולה חדש זכאי להקלות במס במשך 42 חודשים (שלוש וחצי שנים) מיום עלייתו ארצה. ההקלה ניתנת באמצעות נקודות זיכוי נוספות על אלה המגיעות לכל תושב:

3 נקודות זיכוי חודשיות במשך 18 החודשים הראשונים לעלייה (כלומר 534 ש”ח)*.

2 נקודות זיכוי חודשיות במשך 12 החודשים הבאים (כלומר 356 ש”ח)*.

1 נקודת זיכוי (178 ש”ח)* במשך 12 החודשים הנוספים.

מניין 42 החודשים מתחיל עם קבלת תעודת עולה, ונמשך ברציפות גם כאשר לעולה אין הכנסה. לא תובא במניין זה תקופת שירות סדיר בצה”ל או תקופת לימודים במוסד על-תיכוני.

אם העולה לא עבד מספר חודשים במהלך שנת המס, הוא יכול לנצל את נקודות הזיכוי שלו כעולה לשם הפחתת המסים שעליו לשלם על שכרו באותו חלק מן השנה שבו עבד.

על העולה למלא טופס 115, לצרף אליו תעודת עולה מוכחת ולמוסרם למעביד.

המעביד יפחית את נקודות הזיכוי מהמס המנוכה מהשכר.

שים לב: נקודות הזיכוי לעולה חדש מצטרפות לנקודות הזיכוי של תושב רגיל וכך תקבל למשל עולה חדשה, שיש לה שלושה ילדים, בשנה וחצי הראשונות לעלייתה ארצה סך של 8.75 נקודות זיכוי לפי החישוב:

  • 2.25 נקודות זיכוי בגין תושב.
  • 0.5 נקודת זיכוי בגין היותה אשה עובדת.
  • 3 נקודות זיכוי בגין היותה עולה חדשה.
  • 3 נקודות זיכוי בגין ילדים.

* נכון לינואר 2004.