הקלות ממס לגמלאים ובעלי הכנסות נמוכות

גמלאים ובעלי הכנסות נמוכות יוכלו ליהנות ממספר הקלות שנקבעו במסגרת פקודת מס הכנסה, בדרך של פטורים או ניכויים על הכנסות מפיקדונות, תוכניות חיסכון, ועוד. יצוין כי, ניתן ליהנות מכל ההקלות המפורטות להלן, במצטבר, במידה ויש זכאות לגביהן:
הקלות ממס לגמלאים:
הטבות המס לגמלאים ניתנים בתנאי שהגיע הנישום לגיל פרישת חובה או לגיל פרישה , לפי העניין, וכפי שיפורט להלן:
הקלות ממס לגמלאים ובעלי הכנסות נמוכות

הקלות ממס לגמלאים ובעלי הכנסות נמוכות
1.    א. החזר מס אוטומטי לגמלאים
במסגרת הטבה זו ניתן ניכוי ממס על הכנסות מריבית בגין פיקדון בתאגיד בנקאי או תוכנית חיסכון בלבד . הטבה זו ניתנת לגמלאים, במידה וביום 1.1.2003 מלאו לאחד מבני הזוג 55 שנה, וכן שבשנת המס הרלוונטית הגיע אחד מבני הזוג לגיל פרישת חובה. סכום הניכוי הוא 8,280 ₪ (נכון לשנת המס 2007) אם אחד מבני הזוג כאמור הגיע לגיל פרישת חובה, או 12,360 ₪ במידה ושני בני הזוג הגיעו לגיל פרישת חובה – ובלבד שביום 1.1.2003 מלאו לשני בני הזוג 55 שנה.
באופן עקרוני, הבנק מחשב את הפטור הנ”ל באופן אוטומטי, כך שהחזר המס נעשה באופן אוטומטי ושוטף לחשבון העו”ש שלך, ממנו נוכה המס, ללא כל צורך בהגשת בקשה. אם אינך מעוניין/נת בהחזר אוטומטי, עליך להגיש בקשה להחזר מס באמצעות הגשת דו”ח לפקיד השומה, כפי שמפורט בסעיף 4 להלן.
דוגמה
שני בני זוג, הגבר נולד ביום 1.3.1940 והאישה נולדה ביום 1.1.1950. סך הכנסתם מריבית בשנת 2007 היא 10,000 ₪. נחשב את הפטור ממס לו זכאים בני הזוג בשנת 2007.
הגבר הגיע לגיל פרישת חובה בגיל 65 ו – 8 חודשים, משמע ביום 1.8.2005, כלומר בשנת 2007 הוא הגיע כבר לגיל פרישה. מאחר וביום 1.1.2003 מלאו לאחד מבני הזוג 55 (לגבר), הרי שבני הזוג זכאים לניכוי בסך של 8,280 ₪. לפיכך, סכום ההכנסה מריבית החייב במס יהיה 1,720 ₪ (= 8,280 – 10,000) על סכום זה ישולם מס בשיעור של 15% – 20% לפי העניין.
2.    ב. פטור על הכנסות מריבית לגמלאים שהכנסתם, מקצבה או ממקור אחר, נמוכה
כמו כן נקבעה הטבה לגמלאים, למי שהוא או בן זוגו הגיעו לגיל פרישה, על הכנסה מ”רבית מזכה” , לפיה יינתן פטור על 35% מהסכום הנמוך מבין השניים:
o    ההכנסות מריבית בגין פיקדון בנקאי או תוכניות חיסכון.
o    ההפרש שבין תקרת הקצבה הזכאית לפטור (כיום עומדת על 86,400 ₪ לשנה), לבין ההכנסה החייבת של אחד מבני הזוג (הגבוהה מבין השתיים). לעניין זה, ההכנסה החייבת כוללת – קצבאות פטורות ממס בשל גיל פרישה (פנסיה) ורווחים מניירות ערך ולא כוללת – הכנסות ריבית הנובעות מתוכניות חיסכון או פיקדונות, דמי שכירות מהשכרת דירת מגורים ורווחי הון (שאינם בשוק ההון). בעיקרון מדובר על כל סוגי ההכנסות למעט הכנסה מרבית, הכנסה משכ”ד דירת מגורים הפטור ממס, ורווח הון.
יודגש כי הטבה זו אינה ניתנת באופן אוטומטי, ולשם קבלתה יש להגיש בקשה להחזר מס באמצעות הגשת דוח על ההכנסות לשנת המס הרלוונטית, או בקשה מראש לתיאום מס על הכנסות מריבית, כפי שמפורט בהרחבה בסעיף 4 להלן.
דוגמא
הכנסתך החייבת (לא כולל הכנסות ריבית מתוכניות חיסכון או פיקדונות) היא 65,000 ₪ ולבן/ת הזוג הכנסה חייבת בסך של 45,000 ש”ח. ההכנסה הנובעת מריבית ותוכניות חסכון ופיקדונות צמודי מדד היא 5,000 ש”ח. לצורך חישוב הפטור, הריבית המזכה תהיה הסכום הנמוך מבין השניים: סכום הריבית (5,000 ₪) או סכום ההפרש. נחשב את סכום ההפרש בין התקרה השנתית הזכאית לפטור לבין ההכנסה החייבת הגבוהה יותר של אחד מבני הזוג (65,000 ₪):
פטור על הכנסות מריבית לגמלאים שהכנסתם, מקצבה או ממקור אחר, נמוכה
3.2 הקלות ממס לבעלי הכנסות נמוכות
מהקלה זו ייהנו כל המשפחות (או יחיד/ה מעל גיל 18 שאינם בעלי משפחה) שתקרת הכנסותיהן (כולל הכנסות ילדיהן עד גיל 18) אשר הכנסתן ברוטו מכל המקורות (הכנסות מריבית, קצבאות הביטוח הלאומי הפטורות ממס ושאינן פטורות ממס, וכו’), לא עלתה על 53,280 ש”ח בשנת המס. משפחה כזו תהיה זכאית לפטור ממס בגובה 8,280 ₪ על הכנסות מריבית של תוכניות חיסכון או פיקדונות. אם הכנסת המשפחה היא מעל 53,280 ₪ ולא יותר מ – 61,560 ₪ יוקטן סכום הפטור (8,280 ₪) בגובה ההכנסה הנוספת שמעל 53,280 ₪.
יודגש כי הטבה זו אינה ניתנת באופן אוטומטי, ולשם קבלתה יש להגיש בקשה להחזר מס באמצעות הגשת דוח על ההכנסות לשנת המס הרלוונטית, או בקשה מראש לתיאום מס על הכנסות מריבית, כפי שמפורט בהרחבה בסעיף 4 להלן.
דוגמא
לבני הזוג הכנסה שנתית כוללת בסך 54,000 ש”ח, הכוללת בתוכה 7,000 ש”ח הכנסה מריבית (מפיקדון שאינו צמוד למדד), ולילדם בן ה – ‎17 הכנסה שנתית (שאינה מריבית) בגובה 3,000 ₪. סך כל ההכנסה המשפחתית לשנה 57,000 ₪ (= 3,000 + 54,000) הכנסתם גבוהה מהתקרה (53,280 ₪) ולכן יש לחשב את גובה הפטור. חישוב הפטור יבוצע בשני שלבים, כדלקמן:

פטור על הכנסות מריבית לגמלאים שהכנסתם, מקצבה או ממקור אחר, נמוכה