הקלות במס לשכירים

ריכזנו עבורכם את ההקלות במס להן אתם זכאים במהלך ניכוי המס ממשכורתכם במשך השנה.
חלק מן ההקלות במס ניתן לקבל על ידי פנייה למעביד וחלק ניתן לקבל באמצעות פנייה לפקיד השומה באזור מגוריך.
רוב הקלות המס מבוטאות ב”נקודות זיכוי” שמשמעותן הפחתה מסכום המס. ערכה של כל נקודת זיכוי חודשית הוא 178 ש”ח (נכון לינואר 2004).
סכום זה מתעדכן מדי פעם בפעם בהתאם לעליית מדד יוקר המחיה.

ההקלות במס

כל תושב ישראל זכאי ל- 2.25 נקודות זיכוי.
אישה זכאית ל 1/2 נקודת זיכוי נוספת.

עבודה בחלק מהשנה

מי שלא עבד בחלק מן השנה ולא היו לו הכנסות נוספות לבד ממשכורת, זכאי לניכוי מס מופחת ממשכורתו; וזאת משום שנקודות הזיכוי הן שנתיות (חישוב המס כולו הוא שנתי מ-1 בינואר ועד 31 בדצמבר) וחלות גם על חודשים שלא היתה לו בהם הכנסה.

את ההקלות בחישוב המס מקבל השכיר מן המעביד.
עליו להביא למעביד הוכחות כי בחלק מן התקופה לא היו לו הכנסות, למלא טופס 115 (המופיע באחורי טופס 101), והמעביד רשאי להקטין את המס המנוכה מן המשכורת, בהתחשב במספר החודשים בהם לא היתה לשכיר הכנסה חייבת.

אם לא היתה לשכיר הכנסה משכר עבודה בחלק מהשנה אלא הכנסה מתגמולים למשרתים במילואים, דמי לידה, דמי פגיעה בעבודה או דמי אבטלה, שמשלם הביטוח הלאומי – שהם הכנסה החייבת במס – יש למלא טופס 116 אצל פקיד השומה באיזור המגורים ולבקש תיאום מס.

תיאום של ניכויי מס משכר

אם ההכנסה נובעת מכמה מקורות, רשאי השכיר לערוך תיאום מס באמצעות המעביד או באמצעות פקיד השומה. לשם כך יש למלא טופס 116, הכולל הצהרה מפורטת על כל מקורות ההכנסה, לצרף את כל תלושי המשכורת ולהגישם למעביד הנוסף או לפקיד השומה. המעביד הנוסף יערוך את חישוב המס וינכה את המס מהשכר אצלו בהתאם.

אם הוגשה הבקשה לפקיד השומה, הוא ישלח למבקש אישורים בכתב על שיעור המס שיש לנכות מכלל ההכנסה, והשכיר יעביר אישורים אלה למעבידים השונים.

תיאום מס כדאי לעובד: כך יימנע תשלום חוסר/עודף מס במשך שנת המס.

עובד(ת) שבן(ת) הזוג אינו עובד

בחישוב המס של יחיד שלבן/בת זוגו אין הכנסה תובא בחשבון נקודת זיכוי נוספת.

לקבלת ההקלה יש למלא טופס 101 ובו הצהרה על בן/ת הזוג שאינו/ה עובד/ת, ולמסור זאת למעביד.

אשה עובדת

בחישוב המס של אשה עובדת תובא בחשבון 1/2 נקודת זיכוי נוספת (כלומר אשה עובדת זכאית ל 2.75 נקודות זיכוי).

אם לאשה עובדת ילדים – היא זכאית ל- 1/2 נקודת זיכוי נוספת בגין כל ילד בשנת הולדתו (“ילוד”) ובשנת הגיעו לגיל 18, (“בוגר”) ולנקודת זיכוי נוספת בגין כל ילד בשנה שלאחר לידתו ועד לשנה שלפני הגיעו לגיל 18.

אישה נשואה עם ילדים העובדת ובעלה אינו עובד – זכאית ל- 1/2 נקודת זיכוי נוספת ובסה”כ ל- 1/4 3 נקודות זיכוי.

משפחה חד-הורית

עובד חד-הורי או עובדת חד-הורית, זכאים להקלה נוספת בתשלום מס ההכנסה באמצעות נקודות זיכוי:

נקודת זיכוי אחת בשל היותם משפחה חד-הורית.
(בנוסף לנקודות זיכוי בגין ילדים)

כדי לקבל את ההקלות , יש למלא טופס 101 וטופס 115 המופיע על גב טופס 101 ולמוסרו למעביד אשר יפחית את סכום נקודות הזיכוי מהמס.

תושבים ביישובי ספר או באזורי פיתוח

תושבי היישובים באזורי פיתוח או בישובי ספר, ששם יישובם מופיע ברשימה מיוחדת של מס הכנסה, המתגוררים במקום ברציפות בפועל 12 חודשים ויותר זכאים להנחה ממס הכנסה.

הנחה זו היא בשיעורים שונים מהשכר, עד לתקרה שנקבעה בחקיקה, השונה מיישוב ליישוב.

מי שבמהלך שנת המס היה לתושב ביישוב מזכה או חדל להיות תושב כאמור יקבל חלק יחסי בתנאי שהתגורר בישוב המזכה 12 חודשים רצופים.

תושב אחד היישובים שברשימה הממלא אחר שאר התנאים האמורים, ימלא טופס 115 ויצרף אישור הרשות המקומית או הוועד המקומי על גבי טופס 1312 א‘ על היותו תושב קבוע במקום.

המעביד יתיר את ההנחה המגיעה בחישוב המס מהשכר.

חיילים משוחררים

החל ב- 1.1.2000 נוסף לפקודת מס הכנסה סעיף חדש (39 א’), המעניק למשתחרר/ת זיכוי על הכנסתו מיגיעה אישית, במשך 24 החודשים הראשונים שלאחר חודש שחרורו מן השירות הסדיר.

שירות סדיר הוא שירות בצה”ל, במשמר הגבול או במשטרה וכן שירות התנדבותי בשירות הלאומי. שירות בקבע אינו נחשב כשירות סדיר לעניין חישוב תקופת השירות המזכה.

מי זכאי לזיכוי ומה היקפו?

מי ששירת 24 חודשים מלאים לפחות זכאי ל- 2 נקודות זיכוי חודשיות, ששוויון 356 ש”ח (נכון לינואר 2004).

מי ששירת בין 12 ל- 24 חודשים או פחות (אם שוחרר מטעמי בריאות או נכות), זכאי לנקודת זיכוי אחת, ששוויה – 178 ש”ח (נכון לינואר 2004).

הזיכוי יינתן החל ב- 1.1.2000 על כל הכנסה מיגיעה אישית בכל תחום עיסוק, ובכל הענפים, כולל ענפי שירותים.

( מידע מפורט ראה ב”איגרת לחייל/ת המשוחרר/ת”).

זיכוי בגין ילד נטול יכולת

עובד זכאי לשתי נקודות זיכוי בגין ילד עיוור, חרש אילם, משותק או מפגר, חולה בטלסמיה, דיסאוטונומיה או סיסטיק פיברוזיס.

יש להמציא לפקיד השומה אישור רפואי על גבי טופס 127 ולצרף לבקשה בטופס 116 את טופס 116א‘.

פקיד השומה יאשר בכתב את מתן נקודות הזיכוי.

מתן זיכוי זה מותנה בכך שהכנסות נטול היכולת אינן עולות על 135,000 ש”ח (נכון לינואר 2004).

ו /או הכנסות נטול היכולת ובן זוגו אינן עולות על 216,000 ש”ח (נכון לינואר 2004).

ניכוי או זיכוי עבור תשלומים לקופות גמל

ניכוי – הפחתה מסכום ההכנסה החייבת במס שעליה יחושב המס לתשלום.

זיכוי – הפחתה מהמס, אשר בו חויב העובד.
1.עובד שממשכורתו מנוכה תשלום לקופת גמל לתגמולים, לקצבה, או לביטוח חיים – קופות שאושרו על-ידי נציב מס הכנסה – זכאי להקלה ממס. ההקלה ניתנת לו על ידי המעביד.
2.עובד המשלם בעצמו לקופת גמל כאמור, רשאי לבקש מפקיד השומה שיזכהו בזיכוי בלבד או ממעבידו שיזכהו בניכוי או בזיכוי המגיעים לו בשל תשלומיו אלה.

לשם כך עליו להמציא לפקיד השומה קבלה או אישור על תשלומיו, בצירוף טופס 116. אם למעביד אישור קיבוצי מפקיד השומה למתן הנחות לעובדיו, הוא רשאי להתיר לעובד את הזיכוי או הניכוי, לאחר המצאת קבלה או אישור על תשלומיו.

אם אין למעביד אישור כזה יפנה העובד לפקיד השומה עם טופס 116 ופקיד השומה ישלח לו אישור מתאים.
3.הניכוי או הזיכוי עבור תשלומים לקופת גמל כאמור ניתנים גם לבן זוגו, הוריו או ילדיו של העובד, ובלבד שלא יינתן ניכוי או זיכוי כפול בשל אותו תשלום. הניכוי או הזיכוי ניתנים לעובד ששילם את התשלום או למי שבעדו שולם התשלום.
כל שנה נקבעת תקרה מסוימת לזיכוי ולניכוי.

פרטים ניתן לקבל במחלקת הניכויים של פקיד השומה.

פיצויי פרישה

פיצויי פיטורין, המשולמים לעובד בעת פרישתו מעבודתו, פטורים ממס בגבולות שנקבעו בחוק:
משכורת חודשית לכל שנת עבודה. סכום הפטור מוגבל עד לתקרה מסוימת ומתעדכן מפעם לפעם (בינואר 2004: 9,890 ש”ח).

נציב מס הכנסה רשאי להגדיל את סכומי הפטור בהתחשב בתקופת השירות של העובד, בגובה שכרו, בתנאי עבודתו ובנסיבות הפרישה (אולם לא מעבר להגבלת סכום הפטור האמור). לשם כך יש לפנות לפקיד השומה.

את פיצויי הפרישה החייבים במס אפשר לפרוס בחלקים שווים על פני כמה שנים כדי לזכות בהקלה בתשלום המס.

תרומות

התורם למוסד ציבורי (מוסד המוכר על-ידי שר האוצר ואושר על-ידי ועדת הכספים של הכנסת) זכאי לזיכוי ממס הכנסה בגובה של 35% מסכום התרומה. לסך התרומות שניתן לקבל עבורן זיכוי יש ‘רצפה’ (מינימום) ו’תקרה’ (מקסימום): הרצפה מתעדכנת מדי שנה בשנה, והתקרה אינה יכולה לעלות על 30% מההכנסה החייבת במס, או על סכום המתעדכן שנתית, לפי הנמוך ביניהם (בשנת המס 2004 היה הסכום המזערי לתרומה 370 ש”ח , והמרבי – 2,120,000 ש”ח).

את סכום התרומה העולה על התקרה לזיכוי ( 2,12,000 ש”ח או 30% מן ההכנסה החייבת -הנמוך מביניהם) ניתן להעביר לשנים הבאות ולצרפו לסכום התרומות באותה שנת מס ,אך לא יותר משלוש שנות מס .

לשם קבלת הזיכוי, יש לצרף קבלות מתאימות מקוריות ולמלא טופס 116. פקיד השומה ישלח לעובד אישור על התרת הזיכוי.