הסבר כללי על דמי לידה

דמי לידה משולמים לאישה עובדת שיצאה לחופשת לידה. דמי הלידה נועדו לפצות את היולדת על אובדן שכרה או הכנסתה בפרק הזמן שאין היא עובדת לרגל ההיריון והלידה. החל ב-1.5.98 זכאי אב להחליף את בת זוגו בחלק מחופשת הלידה ולקבל דמי לידה בהתאם לתנאים בחוק.

מי מבוטח?

o    עובדת שכירה או עובדת עצמאית המועסקת בישראל (גם אם אינה תושבת ישראל).
o    עובדת שכירה המועסקת מחוץ לישראל, ובלבד שהיא ומעסיקה תושבי ישראל וחוזה העבודה נקשר בישראל או שהיא עובדת מקומית ישראלית.
o    אישה שמלאו לה 18 שנים, והיא נמצאת בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי במקום שאושר לעניין זה (בתי ספר מוכרים לאחיות מוסמכות ולאחיות מעשיות וכן מקומות שההכשרה או השיקום ניתנים בהם בשיתוף עם האגף להכשרה ולהשתלמות מקצועית שבמשרד התעשייה המסחר והתעסוקה במקצוע הנלמד, לפי תוכנית לימודים של 35 שעות בשבוע ו-6 חודשים רצופים לפחות), ובלבד שעבדה בעבודה שכירה או עצמאית 30 ימים רצופים לפחות בתכוף לפני היום שהפסיקה את עבודתה בזמן ההיריון.

אופן הגשת התביעה

כדי לקבל דמי לידה, יש למלא טופס תביעה לדמי לידה ולהגישו (ביד או בדואר) לסניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום המגורים, בצירוף אישור לידה מבית החולים.

מועד הגשת התביעה

את טופס התביעה אפשר למסור למוסד לביטוח לאומי בסמוך ליום הפסקת העבודה אך לא מוקדם מ-9 השבועות שלפני יום הלידה המשוער (המוסרת את הטופס לפני הלידה תבקש מן הרופא המטפל בה לאשר את תאריך הלידה המשוער בגוף הטופס) ובכל מקרה לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הזכאות הראשון לדמי הלידה.

תקופת הזכאות המרבית

הזכאות לדמי לידה חלה מהיום הראשון להפסקת עבודתה של היולדת, ולכל המוקדם 49 יום לפני תאריך הלידה המשוער (כפי שקבע הרופא) למי שזכאית לדמי לידה ל-14 שבועות, או לכל המוקדם 24 יום לפני תאריך הלידה המשוער למי שזכאית לדמי לידה ל-7 שבועות.